CONSELL ESCOLAR

És el màxim òrgan de participació i govern del centre, així com l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Hi són representats els diferents estaments que componen la comunitat educativa : professorat, famílies i Ajuntament d’Andratx.

El nostre Consell Escolar està format per:

  • La directora.

  • El cap d’estudis.

  • Cinc mestres, elegits pel claustre de professors.

  • Quatre pares/mares, elegits pels pares/mares del centre.

  • Una representant de l’APIMA, designat per aquesta associació.

  • Una representant de l’ajuntament d’Andratx.

  • El secretari del centre, que actua com a secretari del Consell, amb veu però sense vot.

El Consell Escolar es renovarà per meitat cada dos anys. Les funcions del Consell escolar són aquelles que venen regulades per la llei. El Consell Escolar es reunirà preceptivament, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el/la seu/seva president/a o ho sol·liciti un terç dels seus membres. Les decisions en el sí del Consell Escolar es prendran sempre per consens. Si no fos possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, sempre que la normativa no marqui altre tipus de majoria. Es constituiran comissions per tal de diversificar les tasques per temàtiques, i d’aquesta manera, aprofundir en els temes amb més especificitat.